اعلانات

 • دعراده جاتو اوسایطولپاره د ۱۱۴ قلمه پرزه جاتود تهیه کولو داوطلبی

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلباتوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۹ مالی کال کی د ۲۲ عرادی وسایطولپاره د ۱۱۴ قلمه پرزه جاتود تهیه کولواوترمیم په پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی شرطپا ڼه د یاد مدیریت څخه ترلاسه کړی خپل...

 • دولایت مقام دوسایطواوبرقی جنراتورانولپاره (۱۰۹۶۵۰ ) لیتره دیزل (۳۴۰۰ ) لیتره پطرول او۱۹ قلمه روغنیاتو داوطلبی

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلباتوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۹ مالی کال کی دولایت مقام دوسایطواوبرقی جنراتورانولپاره (۱۰۹۶۵۰ ) لیتره دیزل (۳۴۰۰ ) لیتره پطرول او۱۹ قلمه روغنیاتود تهیه کولوپه پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب...

 • د ۷۰ قلمه قرطاسیه باب اوکمپیوټری تجهیزاتود تهیه کولوداو طلبی

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلباتوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۹ مالی کال کی دولایت مقام اواړوند ولسوالیوددفترونولپاره د ۷۰ قلمه قرطاسیه باب اوکمپیوټری تجهیزاتود تهیه کولوپه پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی شرطپا ڼه د...

 • د وسایطو د ترمیم اعلان

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلبانوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۸ مالی کال کی د ۲۲ عرادی مختلف النوع وسایطود ۱۰۳ قلمه پرزه جاتود تهیه کولواو ترمیم په پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی شرطپا نه د ۱۰۰۰ – افغانیوپه...

 • د قرطاسیه اعلان

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلبانوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۸ مالی کال کی د شعباتولپاره د ۵۳ قلمه مختلف النوع قرطاسیه باب د تهیه کولوپه پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی شرطپا ڼه د ۱۰۰۰ – افغانیوپه مقابل کی د...

 • د تیلو او روغنیات اعلان

  رده : عمومی

  د ولایت مقام د تدارکاتومدیریت وټولووړداوطلبانوته بلنه ورکوی چی په روان ۱۳۹۸ مالی کال کی د وسایطو اوبرقی جنراتورانو لپاره ( ۱۱۸۲۲۴) لیتره ډیزل ( ۷۲۰۰ ) لیتره پطرول او۲۱ قلمه روغنیاتود تهیه کولو په پرانستی داوطلبی کی ګډون وکړی په اړه یی ترتیب سوی...