د ټولو ودانیزو شرکتونو د پام وړ:

 د ټولو ودانیزو شرکتونو د پام وړ:

ورځ: چهارشنبه

نیټه : ۱۳۹۵/۵/۶

د هلمند ښاروالی ریاست غواړي چي خپل اړوند ملکیت د وسایطو پارکینګ چۍ د خیبر په جاده کي موقعیت لري او  د تیر قراراداد موده يي پوره شوي ده  د آزاد رقابت (دواطلبی) له طریقه د قرار داد په تو ګه په کرایه ورکړي .

هرڅوک چي یی د قرار داد خیال ولري خپلي عرض پاڼي دي  دښاروالی ریاستد املاکولوی مدیریت ته وسپاري او په خپله دی په ۱۳۹۵/۵/۲۷ نیټه د ښاروالی ریاست ته  د داوطلبی په غونډه کي ګډون لپاره حاضر شی تامینات نقد اخیستل کیږي