به اثرتلاش هاى شورا عالى صلح بيست تن باشنده گان ولايت هلمند اززندان بگرام رها گرديد

به شمول مولوى عبدالباقى اين بيست تن ياد شده روزسه شنبه طى يك سفرى صلاح الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح وهيئت همراه اش والحاج محمد نعيم والى هلمند شمارى مسؤلين اين ولايت به ولسوالى سنگين رها گرديد.

به همين رابطه گردهمايى كه درآن ولسوالى دايرشده بود الحاج محمد نعيم والى هلمند ازباشنده گان ولسوالى سنگين خواست كه درتقويت پروسه صلح درين ولسوالى رول ارزنده را ايفا نمايد تا ازولسوالى سنگين الى ولسوالى كجكى شاهراه عمومى بشكل اساسى اعماروهمچنان فابريكه توليد برق كجكى دوباره احيا وتقويه گردد.

والى هلمند به باشنده گان ولسوالى سنگين اطمينان داد كه درآينده نزديك درين ولسوالى شمارى پروژه هاى انكشافى آغازخواهد شد تا بعضى مشكلات مردم اين ولسوالى مرفوع گردد.

بعدا صلاح الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح گفت كه به ولايت هلمند باالخصوص به ولسوالى سنگين پيام صلح با خود آورده اند وبه همين منظورتلاش نموده اند كه فعلا اززندان بگرام بست تن زندانى بشمول مولوى عبدالباقى كه باشنده گان ولايت هلمند هستند رها گرديد.

وى يك بارديگرخطاب به مخالفين مسلح نمود وگفت كه با پروسه صلح يكجا شوند وجنگ راه حل نيست تا مشتركا دربازسازى وپيشرفت كشورسهيم شويم.

بعدا بعضى اشتراك كننده گان اين گردهماى نيزصحبت نمود واعضاى شورا اجتماعى ولسوالى سنگين واضح نمود كه درتامين وتقويت پروسه صلح به تلاش هاى خويش مثل سابق ادامه خواهد داد ودرين راستا تلاش هاى زيادى مى نمايد.

قابل ياد آوريست كه درين سفربا صلاح الدين ربانى رئيس شوراى عالى صلح سفيرامريكا درافغانستان ومعاون سفارت انگلستان نيزهمراهى ميكرد.