دهها تن ساتمن ازمركزآموزشى پوليس درولايت هلمند فارغ گرديد

اين ۱۰۵ تن ساتمنان د صفوف پوليس ملى ايفاى وظيفه مينمايد كه درمركزآموزشى پوليس درلشكرگاه حدود سه ونيم ماه دربخش هاى مختلف آموزش داده شده است وروزپنجشنبه طى يك سلسله مراسم كه درآن مسعود بختورمعاون والى هلمند اشتراك داشت فارغ وبراى ايشان اسناد فراغت داده شد.

مسعود بختورمعاون والى هلمند درين مراسم گفت كه به اثركمك وهمكارى جامعه جهانى فعلا ما داراى پوليس منظم مسلكى ميباشيم وروند آموزش دهى پوليس هنوزهم ادامه دارد.

به گفته وى كه فعلا پوليس درين ولايت بصورت مكمل براى خدمت به مردم آماده هستند وهمين دليل است كه پوليس توانسته است اعتماد مردم را بدست آورده كه به اسرع وقت جلوجرايم مختلف وحوادث ناگوارى گرفته واهداف شوم دشمن خنثى ساخته است.

وى ازساتمنان فارغ شده خواست كه بصورت مكمل به وظيفه خويش متعهد وصادقانه ازمردم وكشورخويش دفاع نمايد.

بعدا بعضى اشتراك كننده گان اين مراسم نيزصحبت نمود وازپوليس خواست كه وظيفه خويش صادقانه انجام دهد وديگرهم اعتماد مردم بدست بياورد تا درآينده بصورت مكمل ازحمايت مردم برخوردارباشند.

قابل ياد آوريست كه تافعلا ازمركزياد شده هزاران سربازان پوليس وساتمنان فارغ كه نه تنها درولايت هلمند به وظايف خويش برگشتند بلكى درولايت نيمروزنيزايفاى وظيلفه مينمايد.