يك گروهى شش نفرى مخالفين مسلح درولايت هلمند با پروسه صلح يكجا شدند

به فرماندهى محمد اكبراين گروهى شش نفرى درمربوطات لشكرگاه عليه دولت فعاليت هاى تخريبى انجام مينمود كه درين اواخربه اثرتلاش هاى امنيت ملى ومتنفذان قومى دست ازمخالفت برداشت واسلحه دست داشته اش طى مراسم به پروسه صلح سپردند.

اين مراسم كه درين اواخردرتالاررياست امنيت ملى به اشتراك الحاج محمد نعيم والى هلمند دايرشده بود والى هلمند ازآنها خواست تابعد ازين درپيشرفت وبازسازى كشورسهم فعال بگيرد وبه آن افراد نيزبفهماند كه فعلا درمخالفت با دولت قراردارد كه جنگ راه حل نيست وبايد با پروسه صلح يكجا شوند.

درين گروه محمد اكبر،نجيب الله،گل محمد،نقيب الله،سليم خان وعبدالخالق شامل ميباشد كه دوميل كلاشينكوف،سه ميل تفنگ هاى ۳۰۳ برويك ميل تفنگچه به والى هلمند تسليم نمود ووعده سپرد كه بعد ازين زندگى خويش بصورت عادى به پيش خواهند برد ودرعرصه بازسازى ورفاه كشوررول ارزنده بازى خواهد كرد.

قابل ياد اوريست كه تا فعلا درولايت هلمند بيش از۸۰ تن كه درمخالفت با دولت قرارداشت با پروسه صلح يكجا گرديده است.