يك شبكه آبرسانى درولسوالى نادعلى ولايت هلمند به بهره بردارى سپرده شد

اين شبكه روزچهارشنبه درين ولسوالى ازسوى الحاج محمد نعيم والى هلمند،محمد طارق عصمتى معيين وزارت احيا وانكشاف دهات ويك تعداد مسؤلين ادارات دولتى با قطع نوارطى يك سلسله مراسم به بهره بردارى سپرده شد.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والى هلمند حين سخنرانى كوتاه خويش گفت كه اين ذخيره آب سه مترارتفاع ودريك وقت ظرفيت ۴۵ مترمكعب آب را داراميباشد كه ازسوى پروگرام انكشاف محلى وزارت احيا وانكشاف دهات به هزينه بيش از۱۶۰ هزاردالرامريكايى درطول ۱۰ ماه اعماروبه روزچهارشنبه به بهره بردارى سپرده شد.

به گفته وى كه ازاين شبكه دريك وقت حدود ۴۰۰۰ خانواده ازآن استفاده خواهد نمود.

آنها گفت كه دولت متعهد است كه درقرا وقصبات اين ولايت براى مردم درهرعرصه خدمات مؤثرى انجام دهد تا مردم اززندگى آرام بهره مند شوند.

قابل ياد آوريست كه هزينه مالى اين پروژه ازسوى كشوردنمارك پرداخته شده است وفعلا درين ولايت پروژه هاى گونا گون انكشافى جريان دارد.