جلسه تحت عنوان غزنى درسال ۲۰۱۳ درولايت هلمند دايرگرديد

اين جلسه روزسه شنبه درتالاربنام عبدالرؤف بينوا مربوط مقام ولايت كه درآن مسعود احمد بختورمعاون والى هلمند،هيئت اعزامى ازولايت غزنى وشمارى جوانان وفرهنگيان اين ولايت اشتراك كرده بودند دايرگرديد.

درين جلسه مسعود احمد بختورمعاون والى هلمند حين سخنرانى خويش گفت كه غزنى به سطح كشوريك ولايت تاريخى ميباشد كه با كارنامه هاى تاريخ غزنى نه تنها مردم هلمند افتخارميكند بلكه افغانهاى خارج ازكشورنيزبالاى آن افتخارميكند.

وى گفت كه حفاظت وياد آورى محلات وآبدات تاريخى وظيفه هرافغان ميباشد وبايد درين راستا كوشش هاى بيشترى انجام دهد.

درجريان اين جلسه به نماينده گى هيئت اعزامى ازولايت غزنى اسدالله عزت حين سخنان خويش گفت كه ولايت غزنى دراخيرسال ۲۰۱۳ ميلادى بنام مركزتمدن اسلام معرفى ميگردد كه درآن مراسم نه تنها مقامات بلند رتبه كشوراشتراك مينمايد بلكه شمارى مقامات كشورهاى خارجى نيزدرين مراسم اشتراك خواهند كرد.

درين جلسه بعضى اشتراك كننده گان ديگرنيزدرمورد تاريخ غزنى واهميت آن صحبت نمود ونظريات خويش باهم شريك ساختند.