دريك عمليات درولايت هلمند به تروريستان تلفات سنگين وارد گرديده است

اين عمليات روزيكشنبه حوالى ساعت شش بجه صبح درقريه هاى اڅكزووخرواريان تريخ ناهورولسوالى مارجه ازسوى پوليس ملي،محلى ونظم عامه وسربازان اردوى ملى آغازگرديد كه درنتيجه آن به همين روز۱۱ تن تروريستان مسلح كشته وهفت ميل اسلحه آنها بدست نيروهاى امنيتى افتاده است.

درين عمليات دوتن پوليس محلى زخمى هاى سطحى برداشته ويك تن ديگربه شهادت رسيده است.

اين عمليات درمناطق ياد شده براى سه روزادامه دارد كه درطى آن پوسته هاى امنيتى جديد نيزايجاد خواهد شد تا مردم ازظلم تروريستان درامان شوند.

ازسوى ديگربه همين روزپوليس درشهرلشكرگاه دوتن قاتلين كه يك تن را درمنطقه اده كندهاربا ضرب چاقوازبين برده بود دستگيروبه پنجه قانون سپرده اند.

افراد دستگيرشده فعلا تحت تحقيقات ميباشد.

با اين دست آورد ها نيروهاى امنيتى يك بارديگرنشان داد كه آنها جلوهرنوع تهديد دشمن را به اسرع وقت ميگيرند،پلان هاى آنها خنثى وبراى ايشان جواب دندان شكن ميدهد.