كمپاين محوكشت كوكناردرولايت هلمند آغازگرديد

اين كمپاين روزيكشنبه ازولسوالى هاى مارجه،نادعلى وگرمسيراين ولايت آغازگرديد كه درنيتجه آن به روزنخست ۹۵۰ جريب زمين درولسوالى هاى مارجه ونادعلى ازكشت نا مشروع كوكنارپاكسازى گرديد.

اين كمپاين آغازشده درمدت دوماه ازسوى نيروهاى مشترك داخلى به پيش برده ميشود كه درطى آن درهمه ولسوالى هاى اين ولايت بيش از۲ هزارهكتارزمين ازوجود مزارع كوكنارپاكسازى ميگردد وبه ولسوالى هاى ديگراين ولايت نيزروند پاكسازى كشت كوكناردرروزهاى نزديگ گشايش داده ميشود.

اگرچه درين ولايت بطورغيررسمى كمپاين محوكشت كوكنارقبلا آغازشده بود كه زيادتربخش آگاهى عامه را متمركزكرده بود كه درنتيجه آن اكثرمردم اين ولايت آماده گرديد كه بدون كدام فشاردست ازكشت كوكناربردارد وبجاى آنها كشت حلال نمايد.

اينكه فعلا اكثريت مردم ولايت هلمند ازاضراردنيوى واخروى كشت كوكنارآگاهى همه جانبه حاصل نموده اند مردم خودشان آماده گى نشان داده اند كه درمبارزه عليه مواد مخدربادولت همكارى همه جانبه مينمايد وفعلا درمناطق اين ولايت كوكناركشت گرديده است كه درآن محلات زمين هاى دولتى ازسوى غاصبين غصب گرديده است.