درعمليات جداگانه درولايت هلمند ۱۸ تن تروريستان كشته شده اند

اين عمليات شب چهارشنبه ازسوى نيروهاى خاص قوماندودرولسوالى سنگين اين ولايت انجام ګرديده است كه درنتيجه آن ۱۸ تن تروريستان جابجا كشته شده اند وملاجان با محافظ اش كه ولسوالى نام نهاد تروريستان وقوماندان نظامى آنها درساحه بود زنده دستگيرگرديده است.

درين عمليات همچنان نيروهاى قوماندان ۵۰ ميل اسلحه سبك وسنگين،۴۰ ميل تفنگچه ودهها حلقه ماين هاى قلمى بدست آورده اند وهمچنان يك تن پوليس ملى شهيد وسه تن پوليس محلى زخمى گرديده است.

همچنان به همين شب درولسوالى نادعلى اين ولايت ازسوى پوليس عمليات جداگانه انجام ګرديده است كه درنتيجه آن يك ميل د هشكه وپنج حلقه ماين بدست آورده اند.

با اين عمليات هاى نيروهاى امنيتى كشوريك بارديگربه مردم خويش نشان داد كه آنها هرنوع دسيسه ها وپلان هاى د شمن با شكست مواجه ميسازد وبراى آنها جواب دندان شكن ميدهد.