يك دسيسه بزرگ تروريستان درولسوالى موسى قلعه ولايت هلمند به ناكامى انجاميد

اينكه كما فى سابق تروريستان همواره تلاش نموده است كه ازاحساسات پاك مردم متدين ما سؤ استفاده نمايد به دسيسه ها وپلان هاى گوناگون پرداخته است كه درين سلسله يك تن كه لباس پوليس برتن داشت روزگذشته به قرآن كريم درين ولسوالى اهانت نموده كه اين فرد ازسوى پوليس بازداشت وفعلا تحت تحقيقات ميباشد.

درعكس العمل يك تعداد مردم ولسوالى موسى قلعه روزچهارشنبه دست به تظاهرات صلح آميززدند كه ازبين اين مظاهره تروريستان به سوى پوليس فيرها نموده وپوليس نيزفيرهاى هوايى نموده است كه درين ميان دوتن پوليس وپنج تن افراد ملكى زخمى وچهارتن افراد ملكى به شهادت رسيده است.

اين مظاهره فعلا به پايان رسيده ونيروهاى امنيتى براى دستگيرى پلان كننده گان اين دسيسه تحقيقات مينمايد.

تروريستان بايد بدانند كه چنين اعمال آنها به اهداف خويش رسانده نمى تواند ونه هم دربين مردم ما جايگا پيدا خواهد كرد بهتراست كه تروريستان ازچنين اعمال دست بردارد ودرپيشرفت وبازسازى كشورسهم فعال بگيرد.