توزيع كمك هاى مواد غذايى والبسه به بيش از۱۶۰۰ خانواده درولايت هلمند آغازگرديد

اين روند روزدوشنبه ازسوى مسعود احمد بختورمعاون مقام ولايت هلمند كه رئيس مهاجرين اين ولايت نيزآنها را همراهى ميكرد درشهرلشكرگاه آغازگرديد.

درحين توزيع اين كمك ها مسعود احمد بختورمعاون مقام ولايت گفت كه اين كمك ها ازسوى WFP وUNHCR به تلاش هاى رياست مهاجرين تهيه گرديده است وبراى خانواده هاى داده ميشوند كه سروى آنها قبلا ازسوى هيئت مشترك كه ازسوى مقام ولايت تعيين شده بود انجام گرديده است.

به گفته وى كه درين خانواده ها ۱۲۹۰ فاميل ازمنطقه تريخ ناهورولسوالى مارجه وازولسوالى كجكى به شهرلشكرگاه بيجا شده اند،۲۲۰ خانواده ازسيلاب هاى اخيرمتضررگرديده است،۴۵ خانواده ازكشورهمسايه ايران و۷۰ خانواده كه ازكابل به لشكرگاه آمده اند شامل ميباشد كه براى هرفاميل ۱۵۰ كيلوگرام گندم،۱۱ كيلوگرام روغن،۱۸ كيلوگرام دال،نمك ،شش تاتخته كمبل،پنج ترپال اوهفت عدد بوشكه آب داده ميشود.

وى ازاداره هاى كمك كننده كه اين مواد را تهيه كرده است آظهار تشكرى نمود وافزود كه يك گام موثروبه موقع برخاسته است كه براى صدها فاميل بى بضاعت وبيجاشده گان مواد خوراكى والبسه تهيه كرده است.