درانفجارماين درولايت هلمند رئيس كميته ولايتى صلح ودوتن پوليس به شهادت رسيدند

اين رويداد روزچهارشنبه حوالى ساعت ده ونيم بجه قبل ازظهردرمسيرشاهراه لشكرگاه الى گرشك درمنطقه يخچال ولسوالى گرشك زمان رخ داد كه موترحامل حاجى معلم شاولى خان رئيس كميته ولايتى صلح با ماين كه ازسوى دشمنان دين ومردم ما جابجا گرديده بود تصادم كرد كه درنتيجه انفجارآن معلم شاولى خان ودوتن پوليس شهيد وچهارتن پوليس زخمى گرديده است.

اينكه اين هيئت كه معاون مقام ولايت نيزدرين كاروان شركت داشت به غرض دورپنجم انتقال مسؤليت هاى امنيتى به ولسوالى گرشك درحال حركت بودند كه اين گام نيك آنها براى دشمنان دين،مردم وكشورما قابل تحمل نبود كه بالاخره بالاى آنها ماين انفجاركرد است.

مقام ولايت هلمند اين عمل نا جوان مردانه دشمنان مردم،وطن ودين شديدا تقبيح مينمايد وشهادت حاجى معلم شاولى خان يك ضايعه بزرگ براى مردم هلمند ميداند،با خانواده هاى شهداى اين رويداد درين غم خود را شريك ميداند براى دوستان واقارب ايشان مراتب تسليت تقديم ميدارد ازبارگاه ايزد متعال براى شهدا جنت فردوس وبراى زخمى ها شفاى عاجل استدعا مينمايد.

حاجى معلم شاولى خان فرزند حاجى محمد امين خان درسال ۱۳۳۹ هجرى شمسى درولسوالى ناوه اين ولايت دريك خانواده متدين چشم به جهان گشود،وى درولسوالى ناوه يك شخصيت بزرگ قومى وجهادى بود كه درسال ۱۳۸۹ به اتفاق آرا اعضاى كميته ولايتى صلح بحيث رئيس كميته ولايتى صلح تعيين كه درجريان كارخويش پيام صلح به هرگوشه ولايت هلمند رسانيده است.