حاجى احمد شاه خان يك متنفذ قومى درولايت هلمند دريك حمله ناجوان مردانه به شهادت رسيد

اين رويداد شب پنجشنبه بعد ازاداى نمازخفتن درمنطقه سيمتى شهرلشكرگاه زمان بوقوع پيوست كه حاجى احمدشاه خان ازمسجدبسوى منزل اش درحال حركت بود كه يك تن تروريست بالاى وى حمله مسلحانه نمود كه درين ميان احمد شاه خان نيزبالاى تروريست حمله مسلحانه نموده است كه درنتيجه اين درگيرى حاجى احمد شاه خان شهيد وتروريست نيزازبين رفته است.

بعد ازرويداد يك ميل تفنگچه ازسوى نيروهاى امنيتى ازحمله كننده دريافت گرديده است.

تحقيقات ابتدايى نشان ميدهد كه حمله كننده قبل ازاين درشهرلشكرگاه نيزيك خانم با ضرب گلوله شهيد ويك خانم ديگرى زخمى نموده است.

درين زمينه تحقيقات جريان دارد كه جزيات شان بعدا پخش خواهد شد.

مقام ولايت هلمند اين حمله بالاى حاجى احمدشاه خان شديدا تقبيح مينمايد با خانواده ودوستان ايشان درين غم خودرا شريك ميداند،براى آنها ازبارگاه ايزد متعال صبرجميل اوبراى شهيد جنت فردوس استدعا مى نمايد.