وركشاپ كه غرض پيدا كردن چالش ها برروى اطفال درولايت هلمند به پايان رسيد

اين وركشاپ ازسوى اداره يونسف ملل متحد سه روزقبل به راه انداخته شده بود درآن ۸۵ تن ازمركزوولسوالى هاى اين ولايت اشتراك كرده بودند.

اين وركشاپ تحت نام پلان عادلانه براى اطفال به راه انداخته شده بود تا دربخش هاى معارف،صحت،ورزش وديگربخش ها چالش به روى اطفال كه فعلا اطفال با آن چالش ها روبروهستند قلمداد نمايد.

الحاج محمد نعيم والى هلمند درمراسم اختتام اين وركشاپ گفت مواد يكه درتجارب ومعلومات ازسوى اشتراك كننده گان جمع آورى گرديده است بطوريك سند تهيه وبعد ازآن به اداره يونسف وديگرادارت ارسال ميگردد تا دربخش اطفال درعرصه هاى مختلف پروژه ها به كاربيندازد.

به گفته وى كه تاحدى زياد فعلا هم درقريه ها وقصبات اطفال ازتعليم بى بهره اند،به خدمات صحى دسترسى ندارد،آبهاى آشاميدنى وسهولت هاى زندگى براى ايشان نرسيده است ونه هم فاميل هاى شان آگاهى مكمل دارند تا حقوق اطفال خويش رعایت نمایداما با تطبيق اين پروگرام اين مشكلات مرفوع خواهد گرديد.

به گفته وى كه درآينده درولسوالى ها نيزچنين پروگرام ها به راه انداخته خواهد شد.

درهمين حال يك تعداد اشتراك كننده گان اين وركشاپ ميگويند كه درطى چند روزگذشته تجارب ومعلومات زيادى بدست آورده اند كه درين بخش ازآن استفاده اعظمى خواهند كرد.