دررويداد هاى مختلف درطى ۲۴ ساعت گذشته درولايت هلمند ۳۵ تن كشته وزخمى گرديده است

اين رويداد ها درولسوالى هاى شمال اين ولايت رخ داده است كه درطى آن روزشنبه حوالى چاشت دربين ولسوالى هاى نوزاد وموسى قلعه دوموترسراچه با ماين كنارجاده روبروشده است كه درانفجاراين ماين ۷ تن هموطنان بيگناه ما شهيد و۸ تن ديگرزخمى گرديده است كه دربين شهدا وزخمى ها زنان واطفال نيزشامل ميباشد.

ازسوى ديگربه همين روزعمليات چهارروزه كه درمنطقه ميرمنداب ولسوالى گرشك به پايان رسيده است كه درين عمليات ۱۳ تن تروريستان كشته شده است و۳۵۰ حلقه ماين هاى كنارجاده ازسوى نيروهاى امنيتى كشف وخنثى گرديده است.

همچنان به همين روزدرولسوالى كجكى دوتن كاركنان يك شركت برق كه بسوى مسجد غرض اداى نمازدرحال حركت بود دريك انفجارماين به شهادت رسيده است ودرهمين حال تروريستان مسلح بريك پوسته امنيتى حمله مسلحانه نموده است كه درين حمله يك تن پوليس محلى شهيد ودوتن تروريستان ازبين رفته اند.

مقام ولايت هلمند رويداد هاى كه درآن به مردم ملكى آسيب رسيده است شديدا تقبيح مى نمايد با خانواده هاى آسيب ديده گان اين رويداد درين غم خودرا شريك ميداند براى شهدا جنت فردوس وبراى زخمى ها شفاى عاجل استدعا مينمايد.