درحدود ۲۷ تن مواد مخدردرولايت هلمند حريق گرديد

اين مواد مخدركه درطى بيست ماه گذشته درمناطق مختلف اين ولايت بدست نيروهاى امنيتى افتاده بود روزپنجشنبه درمحضرهئيت بلند رتبه وزارت امورداخله،الحاج محمد نعيم والى هلمند ومسؤلين امنيتى اين ولايت حريق داده شد.

درحين حريق اين مواد مخدرالحاج محمد نعيم والى هلمند گفت كه اين مواد مخدركه درآن مواد مختلف وجود دارد درطى بيست ماه گذشته ازسوى نيروهاى مختلف اين ولايت دربعضى مناطق اين ولايت بدست آمده بود كه به همين روزدرمحضريك هئيت بلند رتبه حريق گرديد.

به گفته وى كه درين ولايت براى جلوگيرى كشت وقاچاق مواد مخدرپلان هاى ديگرهم ساخته شده است كه با عملى نمودن اين پلانها درين ولايت ميزان كشت وكاوبارمواد مخدرديگرهم كاهش خواهد يافت.

درهمين حال مسؤلين امنيتى اين ولايت ميگويد كه با ارتباط به اين مواد ۱۴۸ تن دستگيرگرديده است كه به وقت خود به ارگانها عدلى معرفى گرديده است وهمچنان ۳۹ عراده وسايل ترنسپورتى كه درآن موترهاى وموترسيكل ها شامل ميباشد هم بدست نيروهاى امنيتى افتاده است.

به گفته آنها كه تصميم جدى گرفته است كه درجلوگيرى مواد مخدرگام هاى موثرى برداشته خواهد شد وكسانى كه درزرع وقاچاق مواد مخدردخيل هستند به پنجه قانون سپرده خواهد شد.