مراسم فاتحه خوانی قربانيان رويداد اخيرولايت پنجشيردر هلمند برګذارشد

 

اين مراسم فاتحه خوانی روزشنبه د مسجد جامع مرکزی شهرلشکرګاه که درآن الحاج محمد نعيم والی هلمند، معاون مقام ولايت،یک تعداد مسؤلين ادارات دولتی وصدها باشنده ګان ولايت هلمند اشتراک داشت برګذارګردید.

درين مراسم بعضی اشتراک کننده ګان نیزسخنرانی نمود وحادثه اخیرولايت پنجشيرکه درآن حدود ۲۰۰ تن به شهادت رسید اظهارتاسف کرد وافزود که برای کمک ها به خانواده های این رویداد حضوربه هم رساند وتا توان شان باشد با آنها کمک خواهد کرد.

درين مراسم الحاج محمد نعيم والی هلمند ګفت که اين رويداد غم انګیزنه تنها مربوط مردم ولايت پنجشيرميباشد بلکه هرباشنده کشوردرين غم شريک ميباشد وبرای فامیل های شان مراتب تسليت تقديم ميدارد، وی افزود که باشنده ګان هلمند قبلا هم برای کمک به قربانیان چنين حوادث به هم رسانده وحالا هم متيقن است که مردم متدين هلمند درين راستا بی تفاوت نخواهند ماند بلکه برای کمک ها خود را میرساند.

آنها به اداره مرکزی هم اطمينان داد که درين راستا دست بکارخواهد شد وبرای مردم رنجدیده پنجشيردربخش کمک ها رسالت خويش را ادا خواهند کرد.