کاراعماريک مارکيت هندوانه و خربوزه غيرقانونی درولسوالی ناوه ازسوی والی هلمند توقف داده شد

کاراعماريک مارکيت هندوانه و خربوزه غيرقانونی درولسوالی ناوه ازسوی والی هلمند توقف داده شد

اين مارکيت که درساحه عینک ولسوالی سال ګذشته بطورغیرقانونی اعمارشده بود روزپنجشنبه يک تعداد باشنده ګان ولسوالی ناوه رسما به تورن جنرال ميرزاخان رحيمی والی هلمند شکایت نمود وازآن خواست تا ازاین مارکیت دست زورمندان کوتاه نماید ودرآن دوکانداران عادی کاروبارخویش به پيش ببرند.

والی هلمند شکایات وخواسته های اين مردم را قانونی دانسته وبه رهبری ولسوالی ناوه هدایت داد تا اموراین مارکیت درمنطقه یاد شده توقف دهد وتا وقتيکه درين زمينه تحقیقات تکمیل نګردد وحق به حقدارداده نشود به کسی اجازه کاروباردرین مارکیت ندهد.

والی هلمند وعده سپرد که به هرنوع مشکلات زارعین راه حل جستجوخواهد کرد وبه موقع خود آنرا عملی خواهند کرد.