والی هلمند میګويند عمليات ازسوی نیروهای مشترک درولسوالی خانشين به پيروزی به پيش ميرود.

والی هلمند میګويند عمليات ازسوی نیروهای مشترک درولسوالی خانشين به پيروزی به پيش ميرود.

ميرزاخان رحيمی والی هلمند روزپنجشنبه همراه بایک هيئت بلند رتبه به اين ولسوالی سفرنمود ودرآنجا روند حکومتداری ووضيعت امنيتی را بطور مکمل بررسی نمود.

والی هلمند درآن جلسه که به اشتراک صدها باشنده ولسوالی خانشين دايرشده بود ګفت که چند روزقبل ازآغاز ماه مبارک رمضان نیروهای ما غرض خنثی ساختن پلان های دشمنان افغانستان عمليات تصفيوی را آغازکرده اند که این عمليات تا حدی زيات کامیاب بوده ومردم اهالی بصورت مکمل با نیروهای امنیتی همکارکرده است، درین جلسه والی هلمند وعده سپرد که بعد ازعملیات درین ولسوالی دربخش های چون صحت، معارف، امنیت ودیګربخشها که ازسوی مردم پشنهاد ګردیده است پروګرامهای بازسازی آغازخواهد شد تا مناطق تصفیه شده بصورت دایمی ازامنیت برخوردارشوند.

درین جلسه مردم خانشين نيزوعده سپرد که مثل ګذشته با نیروهای امنیتی همکارخواهد بود وبه اسرع وقت معلومات مهم که درخنثی ساختن پلان های دشمنان افغانستان مؤثرواقع ميشود با نیروهای امنیتی شريک خواهند کرد.