شورای ولايتی مشکلات مردم را با والی هلمند درطی يک دیدار درمیان ګذاشت

شورای ولايتی مشکلات مردم را با والی هلمند درطی يک دیدار درمیان ګذاشت

اين مشکلات روزشنبه زمان رهبری واعضای شورای ولایتی با والی هلمند شريک نمود که والی هلمند ازاین شورا ديدارکرد، درین ديدارمحمد کريم اتل رئيس شورای ولایتی ګفت که جنګ ونا امنی ها درمناطق شمال هلمند طولانی ګردید که ازاثرآن شماری زياد باشندګان آن مناطق با مشکلات ګونا ګون مواجه هستند، همچنان بعضی اعضای این شورا نیزهمچومشکلات مناطق دیګری این ولایت را با والی هلمند شريک ساخت اوازآن خواست که درحل اين مشکلات ګام های ارزشمند ومؤثری بردارد تا مردم ازاين چالش ها نجات یابند.

ازشنیدن همه شکایات ميرزاخان رحيمی والی هلمند به اعضای شورا ی ولایتی اطمينان داد که نه تنها درولسوالی موسی قلعه بلکه درديګرمناطق نا امن نيزدامنه عملیات تصفيوی وسیع ترخواهد کرد وفعلا شماری زیادی مردم که با مشکلات نا امنی ها روبروهستند ازآن نجات خواهد داد.