درجلوګيری از اختطاف وقاچاق انسان اقدامات جدی درولايت هلمند صورت خواهد ګرفت

 

درجلوګيری اختطاف وقاچاق انسان اقدامات جدی درولايت هلمند صورت خواهد ګرفت

درجلسه که تحت رهبری میرزاخان رحيمی والی هلمند ازسوی کسيون مشترک مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان برګذارشده بوده والی هلمند به ارګانهای کشفی وامنیتی وظيفه سپرد که درین راستا تلاشهای خويش را دیګرهم وسيعترنمايد نه تنها به مجرمین که درین بخش دستګیرميشود بطورقانونی مجازات نمايد بلکه به کسی اجازه ندهد که دست به چنین اعمال ناشایسته بزند.

وی ازادارات مربوطه خواست تا درمورد وقايع اخيردربخش جلوګیری اختطاف وقاچاق انسان ګذارش مکمل کتبی تهیه وبه اداره ولایت تسليم نمايد تا ازاين طریق متضررين ازپديده اختطاف وقاچاق انسان شناسایی وبرای آنها امکانات کمک های انسانی جستجوکرد.

آنها تاکيد کرد که دربخش جلوګیری بچه بازی هم ادارات امنيتی ګام های موثری بردارد وبا عاملین این عمل ناشایسته برخورد جدی نماید تا این عمل زشت که نه دردین ما ونه هم درکلتورما کدام پايده دارد ازبين برود.