والی هلمند به رئيس اجرائيه راجع به وضيعت کنونی این ولایت معلومات مفصل ارایه کرد

والی هلمند به رئيس اجرائيه راجع به وضيعت کنونی این ولایت معلومات مفصل ارایه کرد

داکترعبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملی که روزشبنه همراه بايک هيئت بلند رتبه  دريک سفرکوتا به ولایت هلمند وضعيت این ولایت بررسی کرد ودرآن جلسه نيزاشتراک نمود که به اشتراک تعداد کثيربزرګان قومی، شخصيت های جهادی، علمای دینی ويک تعداد نمايندګاه مردم دايرشده بود.

درين جلسه ميرزاخان رحيمی والی هلمند ګفت که درشش ولسوالي شمالی این ولایت فعلا تهدیدات امنیتی بلند میباشد اما درولسوالی های جنوبی امنیت بهترمیباشد واینکه این ولایت يک منبع بزرګ اقتصادی کشور پنداشته ميشود همين تهديدات امنیتی این بخش را با چالش ها مواجه کرده است، همچنان کشت تریاک نیزافزايش يافته است و برای جلوګیری اين مشکلات باید دربخشهای زراعت وصحت نیز توجه صورت ګيرد، همچنان درین جلسه بعضی بزرګان قومی صحبت نمود وازرئيس اجرائيه خواست که درهربخش اين ولايت بايد دولت مرکزی توجه خاص نمايد.

بعد ازاين سخنرانی ها داکترعبدالله عبدالله رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملی ګفت که به ميان آوردن اصلاحات درادارات مختلف متعهد است تامين امنيت وصلح دايمی درکشور از الويت های کاری شان ميباشد، وی ازمردم هلمند خواست که درتامين امنيت وصلح پايدار اوازبين بردن فساد اداری با اداره ولایتی همکاری همه جانبه نماید ومشترکا این چالش ها را ازبين ببرد.

وی همچنان کفت که همه مشکلات مردم هلمند ازنزديک شنيده اند وبا خود نيزياد داشت کرده است که به سطح مرکزنيزبه حل اين مشکلات توجه صورت خواهد ګرفت.