دريك حمله هوايى درولايت هلمند چهارتن تروريست كشته وچهارتن ديگرزخم برداشته است.

اين حمله هوايي شب سه شنبه درمنطقه دهنه تنګى زمان انجام شده است كه يك گروهى تروريستان كه دربين ايشان اتباع خارجى نيزوجود داشت ميخواست شاهراه عام ولسوالى نوزاد بروى ترافيك مسدود نمايد كه قبل ازرسيدن به هدف تحت حمله هوايى نيروهاى ايساف آمده است.

درين حمله چهارتن تروريست كشته شدند وچهارتن ديگرزخمى گرديده است وهمچنان اسلحه ومهمات ايشان نيزازبين رفته اند.

درين حمله به مردم ملكى هيچ نوع آسيب نرسيده است.