ميرزاخان رحيمی والی هلمند برای بالابردن کيفيت اموربه شماری روئسای بعضی ادارات دولتی سفارشات نمود،

ميرزاخان رحيمی والی هلمند برای بالابردن کيفيت اموربه شماری رسای بعضی ادارات دولتی سفارشات نمود،

 

میرزاخان رحیمی والی هلمند با بعضی رسای ادارات سکتوری دریک دیداربربالابردن معیارهای تدريسی درمکاتب وپوهنتون ها تاکيد کرد واضافه نمود که رياست معارف ورياست پوهنتون مکلف اند که روند تدريس درمکاتب وپوهنتون ها بررسی نمايد ودرمورد آن ګذارش مکمل ومفصل به مقام ولایت بشکل کتبی تهیه نمايد.

وی همچنان به رياست معارف نيزوظيفه سپرد که درهماهنګی با علمای دينی دربخش ګشايش مکاتب بسته شده تلاشهای جدی نمايد ودست آورد خوب بدست بياورند، آنها همچنان تبعيض های لسانی،سمتی وقومی يک خيانت بزرګ خواند وافزود آنعده مسؤلين دولتی که درين بخش اګرشناسايی ګردد مجازات قانونی خواهد شد.

آنها همچنان به رسای برق، انکشاف دهات،تنظيم آب، زراعت، صحت عامه ومعارف نيزوظيفه سپرد که همه پلان های کاری وطرح ها خويش بشکل کتبی به اداره ولایت مقام بسپارند.

دراخيراين ديداررسای ادارات دولتی نيزوعده سپرد که ګذارش مکمل خويش ازپلان ها وفعاليت های خويش تهيه وبه مقام ولايت هلمند تقديم خواهند نمود.