روحیه مخالفين مسلح درهلمند شمالی ضعيف شدند

روحیه مخالفين مسلح درهلمند شمالی ضعيف شدند

اين اظهارات روزدوشنبه درجلسه نظامی که به رهبری میرزاخان رحیمی والی هلمند برګذارشده بود مطرح ګردید، درین جلسه که مسؤلین نظامی نیزاشتراک داشت درمورد جلوګیری اختطاف ها نیزبحث صورت ګرفت ودست آورد های ارګانها کشفی ونظامی درین زمينه نیزستایش ګردید.

درین جلسه مسؤلین امنیتی راجع به فعالیت های ادارات خویش معلومات مفصل به والی هلمند تقدیم کرد وګفت که روحیه دشمنان مردم هلمند درولسوالی های شمالی این ولایت نهایتا ضعيف ګردیده است نه تنها برای آنها دردرګیری های مختلف تلفات سنګین جانی وارد ګردیده است بلکه با نکامی بزرګ مواجه شده است.

میرزاخان رحیمی والی هلمند درین زمینه همه تلاش های نیروهای امنیتی ستایش کرد وبه همه ارګانهای امنیتی وظیفه سپرد که دیګرهم درولسوالی های شمالی این ولایت برای تامین امنیت سعی وتلاش نماید فعالیت های دشمن نیزجلوګیری نماید وبه هماهنګی کامل به شوررشیان اجازه ندهد که پلان های شوم خویش درآن مناطق عملی نماید.