حزب افغان ملت حمايت شان ازاداره ولایتی را اعلام کرد

حزب افغان ملت حمايت شان ازاداره ولایتی را اعلام کرد

عبدالرشيد ناصری مسؤل ولايتی حزب افغان ملت ویک تعداد اعضای این حزب روزدوشنبه درطی یک دیداربا میرزاخان رحيمی والی هلمند حمایت شان ازاداره ولایتی را اعلام کرد، درین دیدارآنها وعده سپرد که بطورسابق دیګرهم با اداره ولایتی دربخش های بازسازی،پیشرفت، تا مين امنیت وجلوګيری فساد اداری وديګربخش ها شانه به شانه کارخواهند کرد ودرهرنوع شرايط ازمنافع ملی حمایت ودفاع خواهد نمود.

درین دیداروالی هلمند نیزازمسؤلین اين حزب ابرازتشکری کرد که با اداره ولایتی یکجا درجلوګیری فساد اداری ودیګربخشها همکاری می نماید، والی هلمند فعالیت های آن احزاب که با دولت دريک چوکات فعالیت های پيشرفت به پيش ميبرند مفيد وموثرخواند که مشوره ها وطرح های خويش با مسؤلين دولتی شريک ميسازد.