درولسوالی نوزاد ولایت هلمند تلفات سنګین به مخالفین مسلح دولت وارد ګردیده است

درولسوالی نوزاد ولایت هلمند تلفات سنګین به مخالفین مسلح دولت وارد ګردیده است

این اظهارات میرزاخان رحيمی والی هلمند روزجمعه درطی یک کنفرانس خبری اعلام کرد وافزود که درجریان عملیات درمربوطات ولسوالی نوزاد یک تعداد آن مناطق که درآن مخالفين مسلح حاکمیت داشت نیزپاکسازی ګردیده ودرکنترول نیروهای امنیتی درآمده است.

وی ګفت که روزچهارشنبه ګذشته صدها مخالفان مسلح بریک تعداد پوسته های امنیتی حملات مسلحانه نمود ومیخواست که این ولسوالی سقوط نماید اما این پلان آنها به ناکامی بزرګ انجامید وازسوی نیروهای امنیتی با شکست مواجه شدند.

والی هلمند همچنان افزود که درین عملیات درحدود ۱۰۰ نفرمخالفين مسلح کشته ویک تعداد دیګرنیززخم برداشته است.

آنها مورال نیروهای امنیتی بلند خواند وګفت که درهرمنطقه ولسوالی های شمالی مخالفين مسلح را سرکوب کرده وپلان های آنها نيزبه ناکامی روبروکرده اند.