یک باب مکتب دارای شانزده اطاق درسی درولسوالی نادعلی هلمند افتتاح گردید.

یک باب مکتب دارای شانزده اطاق درسی درولسوالی نادعلی هلمند افتتاح گردید. 
میرزاخان رحیمی والی هلمند و شماری دیگر از مقامات دولتی این مکتب را درساحه زرغون کلی نادعلی هلمند بروی شاگردان افتتاح نمود. 
آقای میرزاخان رحیمی والی هلمند گفت این مکتب به کمک مالی برتانیا به مبلغ یک صدو سی و هشت لک افغانی به مدت دوسال ساخته شده است. 
آقای رحیمی می افزود این مکتب دارای دو طبقه شانزده اطاق تدریسی و سایر ملحقات تدریسی را دارا میباشد. 
والی هلمند از مردم نادعلی خواستار نگهداری مکتب در قریه شان شده و افزود مردم نباید اجازه دهند تا مکتب شان تخریب شود. 
آقای رحیمی به مسئولین نادعلی دستور داد تا در حیاط این مکتب نهال شانده ، محیط مکتب را با کشت نبات سر سبزکنند. 
میرزاخان رحیمی والی هلمند تعهد نمود با کمک دولت مرکزی و سایر ادارات کمک کننده ساختمان مکاتب را ساخته و به مشکلات شاگردان خاتمه دهند. 
میرزاخان رحیمی والی هلمند به مردم ولسوالی نادعلی گفت در بخش زراعت ، سیستم برق پلان های منظم در دست دارد در آینده عملی خواهد شد.