بزرگان قومی تاجک ، ازبک و ترکمن با والی هلمند دیدار و گفتگو نمود.

بزرگان قومی تاجک ، ازبکو ترکمن با والی هلمند دیدار و گفتگو نمود. 
این بزرگان قومی با میرزاخان رحیمی والی هلمند تعهد نمود که در تامین امنیت ، صلح و پیشرفت با دولت همکاری خواهند کرد. 
بزرگان قومی خواستار مساعد کردن زمنیه کاری برای جوانان شد ، تا سطح بیکاری دراین ولایت کاهش یافته و به مشکلات جوانان که اکنون از بیکاری رنج میبرند حل شود. 
میرزاخان رحیمی والی هلمند با بزرگان قومی تاجک ، ازبک و ترکمت وعده سپرد تا برای جوانان زمنیه کاری مساعد نماید. 
وی گفت جوان تحصیل کرده و سالم را در صفوف اردوی ملی و پولیس جذب خواهند ازسوی هم تلاش خواهد کرد تا برای آنان در بخش های ملکی نیز زمنیه کاری مساعد نماید. 
آقای رحیمی والی هلمند گفت درصورتیکه تاجران دراین ولایت سرمایه گذاری کند برای تمام جوانان زمنیه کاری مساعد خواهد شد ، ازسوی هم سطح بیکاری کاهش خواهد یافت. 
والی هلمند از تمام تاجران میخواهد تا دراین ولایت سرمایه گذاری نماید و مقام ولایت مشکلات صد راه آنان را برطرف خواهد کرد.