بزرگان قوم بلوچ حمایت خود را از مقام ولایت هلمند اعلام نمود.

بزرگان قوم بلوچ حمایت خود را از مقام ولایت هلمند اعلام نمود.

بزرگان قوم بلوچ به همکاری نماینده شان راضیه بلوچ دفتر کاری میرزاخان رحیمی والی هلمند دیدار نمود. 
آنان که ازولسوالی های مختلف چون مارجه ، خانشین و گرشک امده بودند دراین دیدار همکاری همه جانبه شان را با مقام ولایت ابراز نمود.
انان از مقام ولایت خواست تا در ساحات دور دست در بخش تامین امنیت ، حکومت داری سالم ، معارف ، صحت و زراعتی پروژه های موثر عملی نماید ، تا ازیک طرف جوانان به کار گماشته شود ازسوی هم وطن ما آباد گردد. 
میرزاخان رحیمی والی هلمند در دیدار با بزرگان قوم بلوچ تعهد سپرد که در نقاط مختلف این ولایت در بخش های معارف ، صحت ، زراعت و حکومت داری خوب برنامه های موثر را روی دست دارند. 
آقای رحیمی والی هلمند دربخش حکومت داری سالم همکاری مردم را الزامی دانسته و خواست تا مردم محلات دور دست با دولت همکاری نمایند، تا در بخش کارهای دولتی پیشرفت های بدست آید. 
میرزاخان رحیمی گفت تلاش های را روی دست گرفته است تا براساس استعداد مردم این ولایت برنامه های را عملی نمایند. 
آقای رحیمی گفت کارهای اداری مسئولین این ولایت در هر ماه ارزیابی و برسی میشود که به گفته وی مامورین که در کارهای اداری ناتوان باشد ضرورت ندارد. 
والی هلمند افزود مسئولین محلی برای تغیرات گسترده در ادارات دولتی طرح های تازه را پیشکش نماید و پلان های خویش را به وقت معین تطبیق کنند.