اعضای شورای ولایتی با میرزاخان رحیمی والی هلمند دیدارکرد


اعضای شورای ولایتی با میرزاخان رحیمی والی هلمند دیدارکرد

اعضای کمیته معارف شورای ولایتی هلمند روی همین موضوع با والی هلمند دیدار نموده گفت فعالیت های ریاست معارف هر روز گسترش میابد ، بناء این ریاست نیاز به ساختمان های دیگر دارد.
اعضای شورای ولایتی گفت غضب زمین های معارف مشکلات را صد راه این ریاست کرده است، از والی هلمند خواست تا در باز پس گیری زمین های معارف هرچه زود تر اقدام نماید.
میرزاخان رحیمی والی هلمند با اعضای شورای ولایتی هلمند تعهد نمود که ملکیت های ریاست معارف را از دست غاضیبن باز پس خواهد گرفت.
آقای رحیمی گفت مشکلات مردم ساحه سمینتی و ریاست معارف اقدام قانونی کرد ، که به مشکلات آنها به زود ترین فرصت حل خواهد شد.
میرزاخان رحیمی از اعضای شورای ولایتی و بزرگان قوم خواست تا برای پیشرفت کارهای معارف دیدگاهای خویش را باهم در میان بگذارند