میرزاخان رحیمی والی هلمند : شفاخانه ها و در ملتون های غیر معیاری به صحت آسیب میرساند.

میرزاخان رحیمی والی هلمند : شفاخانه ها و در ملتون های غیر معیاری به صحت آسیب میرساند.

آقای رحیمی به مسئولین صحت عامه هلمند دستور داده است که در شهر لشکرگاه شفاخانه ها و در ملتون های غیر معیاری را بگیرند.
میرزاخان رحیمی دراین دیدار با مسئولین ریاست صحت عامه خواستار ارایه خدمات بهتر و سرعت بخشیدن به کارهای صحت شده گفت با انکه داکتران بیماران را تداوی کند درکنار این به مردم نوع جلوگیری از بیماری را نیز اموزش دهند.
وی گفت بعد ازاین باید خدمات در ولسوالی ها تقویت شود و کسانیکه غیر مسلکی هستند باید از وظیفه برکنار شوند.
میرزاخان رحیمی والی هلمند به مسئولین قومندانی امنیه هلمند دستور داده در جلوگیری از دارو های غیر استاندرد و همچنان در بستن شفاخانه های غیر معیاری با مسئولین ریاست صحت عامه همکاری نمایند.
آقای رحیمی همچنان با مردم هلمند تعهد نمود تا برای بهبود وضعیت صحت درمرکز وولسوالی های تمام تلاشش را به خرچ دهد.