بزرگان قومی اسحاق زی مشکلات خویش را با میرزاخان رحیمی والی هلمند درمیان گذاشت.

بزرگان قومی اسحاق زی مشکلات خویش را با میرزاخان رحیمی والی هلمند درمیان گذاشت.

این بزرگان در دیدار با میرزاخان رحیمی والی هلمند مشکلات منطقه خویش را بیان نموده و از مقام ولایت خواست تا دولت درمنطقه آنها مراکز صحی ، مکتب وسایر محلات عام المنفعه آباد نماید.
بزرگان قوم اسحاق زی گفت با این کار میتوان جوانان بیکار را به کار گماشت ، انان بجای بیکاری برای مردم و کشور خود خدمت نمایند.
درهمین حال میرزاخان رحیمی والی هلمند با مردم اسحاقزی تعهد نمود که برای مشکلات آنان راحل قانونی جستجو خواهد کرد که به گفته اقای رحیمی مقام ولایت مسئولیت دارد برای تمام باشنده گان هلمند خدمات دولتی ارائه نماید.
آقای رحیمی گفت مردم باید در بخش امنیت با دولت همکاری کرده و هلمد را از حالت کنونی نجات دهند.
میرزاخان رحیمی گفت با اتحاد و همدلی اقوام غیرتی این ولایت دولت نیز با ارائه خدمات بهتر اقدام می نماید ، و درتمام بخش ها درکنار مردم خواهند کرد.