میرزاخان رحیمی والی هلمند با ورزشکاران درتمام بخش ها آماده همکاری هستیم.

میرزاخان رحیمی والی هلمند با ورزشکاران درتمام بخش ها آماده همکاری هستیم.
ورزشکاران فدراسیون فوتبال در استدیوم ورزشی کرزی مشکلات شان را با میرزاخان رحیمی والی هلمند درمیان گذاشت ، از والی هلمند خواست تا درکنار فوتبال از بخش های دیگر حمایت کند ، این ورزشکاران از والی هلمند خواست تا برای ورزشکاران امکانات و سایر ضروریات مساعد نماید .
تاجر ملی هارون پوپل برای والی هلمند مشکلات ورزشکاران بخصوص فوتبال بیان نمود و خواست برای تقویت فوتبال اداره ولایت باید همکاری نماید.
آقای پوپل گفت درصورتیکه حمایت مقامات دولتی را همراه داشته باشد فوتبال هلمند درسطح کشور مقام نخست را بدست می آورد.
دراین نشست بشیر احمد شاکرعضو شورای ولایتی هلمند درمورد دست اورد و پیشرفت های ورزشکاران این ولایت سخنرانی نمود افزود این جوانان میباشد که با استفاده از استعداد های نهفته نام هلمند را در میادین جهانی بلند کرده است.
شاکر از والی هلمند و تمام مسئولین دولتی خواست به مشکلات ورزشکاران رسیده گی نمایند و امکانات بیشتر برای دست بهتر در اختیار این ورزشکاران قرار دهند.
درهمین حال برید جنرال سید محمد امین قاضی زاده رئیس امنیت ملی هلمند ورزشکاران را سفیران صلح دانسته و تشویق آنان را از مسئولیت های دولت دانست.
میرزاخان رحیمی والی هلمند بعد از شنیدن سخنان ورزشکاران تعهد سپرد تا با ورزشکاران دربخشهای مختلف همکاری کنند.
آقای رحیمی افزود همکاری با ورزشکاران و عملی کردن پروژه های مناسب برای ورزشکاران از اولیت های کاری وی میباشد که در آینده قدم به قدم عملی خواهد شد.
آقای رحیمی از جوانان خواست درمیان خود هماهنگ شوند تا با اتحاد از استعداد های یکدیگر استفاده نمایند.
میرزاخان رحیمی افزود ورزش هلمند از پیشرفت و نو آوری های مستفید میباشد به جوانان اجازه نمیدهد تا ورزش شان سرد شوند