میرزاخان رحیمی والی هلمند: فعالیت های ادارات کشفی و امنیتی قابل قبول نیست.

میرزاخان رحیمی والی هلمند: فعالیت های ادارات کشفی و امنیتی قابل قبول نیست.
میرزاخان رحیمی والی هلمند دردیدار با مسئولین امنیتی و امرین حوزه ها آنان راهدایت نمود درصورتیکه در طول یک ماه جلو دزدی ها ، سرقت های مسلحانه را نگیرد ، این افراد متهم به همکاری با گروهای مختلف میشوند.
آقای  رحیمی ادارت امنیتی و کشفی مرکز لشکرگاه را ناتوان دانست که به گفته والی هلمند درصورتیکه فعالیت های صادقانه ومطابق به برنامه باشد جلو هر نوع مشکلات و ناامنی را گرفته میتواند.
وی به نیروهای امنیتی دستور داد دیگر از خواب غفلت بیدار شوند ، درشهر لشکرگاه جلو فروش مواد مخدر ، کارهای غیر اخلاقی و عاملین آنرا به پنجه قانون بسپارد.
والی هلمند گفت درصورتیکه ادارات کشفی وظیفه شان را به ایمانداری به پیش ببرد ، هیچگاه در شهر ترور ، اختطاف و اعمال جنایی صورت نمی گیرد.
میرزاخان رحیمی والی هلمند گفت دیگر تنبلی ، بیکاری و سستی در ادارات دولتی را قبول کرده نمیتواند و هرکارمند ادارات دولتی مسئول میباشد تا در مقابل مردم پاسخگوباشد.
آقای رحیمی  به تمام مسئولین ادارات کشفی و امنیتی هشدار داده گفت مسئولین هراداره متهم به سهل انگاری میباشد که درساحه مسئولیت خویش ، وظیفه خود را درست انجام نداده است
او گفت مسئولین این ادارات نه تنها از وظیفه برکنار میشود بلکه به ادارت عدلی و قضایی نیز سپرده خواهد شد.