میرزاخان رحیمی والی هلمند از مردم خواست تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند.

میرزاخان رحیمی والی هلمند از مردم خواست تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند.
درمراسم که به مناسبت نود ششمین سالروز استرادا استقلال کشور برگذار شده بود میرزاخان رحیمی والی هلمند پیام تبریکی رئیس جمهور را به اشتراک کننده گان بیان نمود.
آقای رحیمی افزود علیحضرت شاه غاری امان الله خان به همکاری مردم قدرتمند کشور افغانستان را از دست انگلیس آزاد نمود و همین روز برای مردم افغانستان پیروزی شان را تبریک عرض نمود.
وی افزود مردم همیشه در نجات خاک شان همیشه سهم گرفته است و حمایت شان را از نیروهای امنیتی افغان اعلام نموده که این کار مردم باعث تقویت روحیه نیروهای امنیتی کشور میشود.
آقای رحیمی افزود پیروزی بدست امده توسط غازی امان الله خان هنوز هم به فدکاری های مردم نیاز دارد تا از قهرمانی های آنان دفاع کرده باشند.
والی هلمند گفت هنوز هم کشور های بیگانه به امنیت و پیشرفت این کشور صدمه میرساند اما فرزندان صدیق این کشور مصروف مبارزه با مزدوران بیگانه و جاسوسان استخبارات منتطقه را نابود کند ، تا مردم این خاک به آرامش کامل زنده گی نماید.
میرزاخان رحیمی والی هلمند بر عالمان دین ، بزرگان قوم و مردم این ولایت صدا کرد تا کمر نیروهای