میرزاخان رحیمی والی هلمند به بانک خون شفاخانه بست خون اهدا نمود.

میرزاخان رحیمی والی هلمند به بانک خون شفاخانه بست خون اهدا نمود.
به مناسبت نود ششمین سالروز استرداد استقلال افغانستان میرزاخان رحیمی والی هلمند به بانک خون مراجعه کرده و به بیماران و زخمی هایکه نیاز به خون دارد ، خونش را اهداء نمود.
والی هلمند گفت درصورتیکه مردم به بانک خون شفاخانه بست خون اش را اهداء کنند زنده گی بیشماری از زخمی ها و بیماران که نیاز به خون دارد از مرگ نجات داده میشود.
آقای رحیمی از تمام شهروندان هلمند خواست برای این پروسه ملی به زخمی های عاجل و بیماران خون کمک کند که تا داکتران زنده گی این افراد را نجات دهند.
وی افزود مردم بر دولت حق دارد ، تا برای زنده گی آنها سهولت را مساعد نماید و به تداوی آنها رسیده گی صورت گیرد.
میرزاخان رحیمی به بخش های مختلف شفاخانه گشت و وضعیت این شفاخانه را برسی نمود.
مسئولین شفاخانه بست و ریاست صحت عامه ازاین اقدام والی ستایش کرده و تعهد سپرد که این خون را نگهداری کرده و برای بیماران نیازمند توزیع خواهد شد