میرزاخان رحیمی والی هلمند رئیس تازه مقرر شده څارنوالی به همکارانش معرفی گردید.

میرزاخان رحیمی والی هلمند رئیس تازه مقرر شده څارنوالی به همکارانش معرفی گردید.
قاری فضل سلطان ساپی براساس پیشنهاد لوی سارنوالی و به حکم ریاست جمهوری به عنوان رئیس سارنوالی استیناف هلمند تعین گردید.
در مراسم معرفت ساپی میرزاخان رحیمی والی هلمند ضمن ابزار امیدواری از رئیس تازه مقرر شده سارنوالی گفت ارزومند است که رئیس جوان و تازه مقرر شده سارنوالی با استفاده از تجریبات خویش در اداره خویش اصلاحات بیاورد که به گفته وی بخش عدلی و قضایی را تقویت کرده تا ازاین طریق قلب مردم را از خود نماید.
آقای رحیمی گفت رئیس تازه مقرر شده څارنوالی جوان با استعداد و صاحب تجربه میباشد که به گفته والی هلمند با ایجاد مدیریت درست بتواند برای مردم خدمات ارزنده را ارائه نماید.
والی هلمند از فصل سلطان رئیس تازه مقرر شده څارنوالی هلمند خواست تا دوسیه ها را به موقع برسی کرده و در بخش اداری تغیرات مثبت بیاورد.
میرزاخان رحیمی ازسوی خود تعهد همکاری همه جانبه را داد اما از رئیس څارنوالی هلمند نیز خواست تا دراین ولایت علیه مافیایی زمین ، غصب ، فساد مبارزه نماید.
آقای رحیمی گفت محکمه و څارنوالی باید تمام کارهایشان را هماهنگ کند تا دوسیه های مردم را به موقع برسی نماید ، تا مردم ارتباطات خویش را با قانون نزدیکترنمایند.
رئیس تازه مقرر شده څارنوالی هلمند ازسوی میرزاخان رحیمی والی هلمند درحالیکه شماری از مسئولین هلمند نیز حاضر بود به چوکی اش شانده شد