يك پول درولسوالى گرشك ولايت هلمند به بهره بردارى سپرده شد

اين پول كه درجنوب اين ولسوالى قريه پرنفوس بايزوبه شهرولسوالى گرشك متوصل ميسازد كه درين امنطقه ازسوى نيروهاى خاص ايساف درطى شش ماه گذشته كه ۵۰مترطوروهفت مترعرض دارد اعمارگرديده است.

 

اين پول روزشنبه دريك سلسله مراسم خاص ازسوى مسؤلين اين ولسوالى به بهره بردارى سپرده شد.

 

قابل ذكراست كه قبل ازاعماراين پول باشنده گان قريه بايزوپنج كيلومتربه بازارگرشك پياده روى ميكرد كه با اعماراين پول حالاآنها ميتواند درمدت كم ازطريق همين پول به بازرولسوالى برسد.