والی هلمند: عمليات بنام ۰۱۳ خنجرضربه قوی بردشمن وارد خواهند کرد

اين اظهارات حيات الله حيات والی هلمند درجلسه نظامی که روزسه شنبه با اشتراک تورن جنرال محمد معيين فقیرقوماندان قول اردو۲۱۵ ميوند، پاسوال عصمت الله دولت زی قوماندان زون ۵۰۵ بست، مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ قوماندان امنيه ولايت هلمند ورئيس امنيت ملی دايرګردیده بود بيان نمود.
درین جلسه مسؤلين نظامی درهربخش به والی هلمند اطمينان داد واضافه کرد که درین عملیات که همين اکنون آغازګردید نیروهای امنيتی با اسلحه های سنګین وسبګ ودیګرتجهيزات مجزګردیده است وآنها به فداکاری کامل دشمنان مردم افغانستان شکست خواهد داد. بعدا حيات الله حيات والی هلمند ګفت که این عملیات درولسوالۍ مارجه بعضی مناطق ولسوالی نادعلی وولسوالی نهرسراج وهمچنان درمنطقه باباجی آغازګردید وازباشنده ګان همین مناطق خواست تا درقریه جات ومساجد ودیګرمحلات به دشمنان فرصت ندهند، والی هلمند به همه اقشاراین مناطق اطمينان داد که نیروهای امنیتی ازسرومال،ناموس وعزت مردم حفاظت خواهند کرد وبه دشمن اجازه نمیدهد که زندګی آرام مردم ما را دګرګون سازد.