بشمول چهارتن قوماندانان تروريستان هفت تن دريك عمليات جداگانه درولايت هلمند كشته شدند

درعمليات جداگانه كه ازسوى قطعه خاص نمر۱۷۰بست شب يكشنبه حوالى ساعت ۱۲بجه درقريه حاجى حميدالله منطقه ميرمنداب ولسوالى گرشك انجام شده اند درنتيجه آن چهارتن قوماندانان هريك مولوى منصور،ملاعبدالرزاق،ملاملوك وشكارى به سه تن همراهان ديگرايشان كشته شده اند.

درين عمليات چهارعراده موترسيكل،سه پايه مخابره،سه ميل كلاشينكوف،دوميل بم افگن وچهارجسد قوماندان هاى ياد شده بد ست نيروهاى امنيتى افتاده است.

اين عمليات بريك مخفى گاه تروريستان كه آنها درين جا جلسه داشتند انجام شده اند كه به نيروهاى خاص امنيت ملى ومردم ملكى كدام آسيب نرسيده است.

ازسوى ديگربه همين شب درمنطقه آب پاشك سه تن تروريست ازسوى نيروهاى ايساف دريك حمله هوايى كشته شده اند.

ازافراد ياد شده يك ميل ماشيندارپيكا بدست نيروهاى امنيتى افتاده است.