روند وسيع بازسازى درولسوالى كجكى ولايت هلمند آغازخواهد شد

اين اظهارات محمد ګلاب منگل والى هلمند روزيكشنبه طى سفرخود به ولسوالى كجكى اين ولايت دريك جلسه كه به اشتراك شمارى زيادى بزرگان قومى،علماى دينى وريش سفيدان دايرشده بود نمود.

والى هلمند درين جلسه گفت كه فعلا اداره ولايتى تما توجه خود به مناطق شمالى هلمند برگردانيده وپلان دارد كه درين مناطق مثل مناطق جنوبى هلمند بصورت مكمل امنيت تامين وبراى بازسازى وپيشرفت زمينه فراهم شود.

به گفته وى كه درين ولسوالى علاوه بربالابردن ظرفيت انرژى برق،اعمارسرك هاى اساسى،مكاتب ومراكز صحى درالويت هاى خويش قراردارد كه درآينده نزديك بالاى شان كارآغازخواهد شد.

وى ازباشنده گان اين ولسوالى خواست كه پيام صلح به كسانى برساند كه ازچند سال بدينسودرمخالفت با دولت قراردارد وازمناطق خويش تروريستان خارجى كه ازچندسال بدينسوزندگى مردم ولسوالى كجكى نا آرام ساخته است بيرون كنند.

والى هلمند يك بارديگربه مردم كجكى اطمينان داد درين ولسوالى براى تامين امنيت بهترتلاش هاى زياد خواهد كرد تا به صورت مكمل براى بازسازى وپيشرفت زمينه محيا شوند.

درين جلسه بعضى مسؤلين امنيتى داخلى وخارجى نيزصحبت نمود وواضح ساخت كه آنها به اين ولسوالى براى تامين امنيت وحفاظت مردم اين منطقه آمده اند،آنها ازمردم كجكى خواست تا دربخش تامين امنيت با نيروهاى امنيتى همكارى نمايد تا به تلاش هاى مشترك فضاى امن فراهم شود.