درولسوالى واشيرولايت هلمند با يك هزارفاميل بى بضاعت كمك هاى البسه صورت گرفت

درولسوالى واشيرولايت هلمند با يك هزارفاميل بى بضاعت كمك هاى البسه صورت گرفت

درولسوالى واشيرولايت هلمند روزچهارشنبه ازسوى نيروهاى مستقركشوراردن با باشنده گان مناطق سورتاك،واشير،لنگو،ديزنوروبا شمارى خانواده هاى كوچى ها كه تعداده همه ايشان به يك هزارفاميل ميرسد لباس هاى زمستانى والبسه كمك صورت گرفت.

اين كمك هاى با سعى وتلاشهاى محمد داود نورزى ولسوال اين ولسوالى تهيه شده بود كه روزچهارشنبه بالاى شان توضيع گرديد.

طبق يك خبرديگربه همين روزدرولسوالى سنگين ولايت هلمند ازسوى نيروهاى امنيتى مشترك كمپاين برضد كشت كوكنارآغازنمود كه درنتيجه اين كمپاين ۲۷تن د هاقين كه درزمين هاى خويش كوكناركشت كرده بود دستگيرنموده است.

درجريان اين كمپاين ميان تروريستان ونيروهاى امنيتى درگيرى هم صورت گرفته است كه كسى كشته وزخمى نشده اما دوعراده موترسيكل تروريستان بدست نيروهاى امنيتى افتاده است.

ازسوى ديگربه همين روزدرمنطقه گانه ولسوالى نوزاد ازاثرانفجارمواد انفجارى كه ازسوى ترويستان دريك موترسيكل جابجا شده بود درنزديكى موترپوليس ذريعه ريمود كنترول انفجارداده شده است كه يك پوليس شهيد ودوتن ديگرزخم برداشته است.

با ارتباط به اين انفجاركسى بازداشت نه شده اما تحقيقات جريان دارد.