بيش ازهفت صد تن ازعلماى دينى درولايت هلمند امتحان اخذ گرديد

بيش ازهفت صد علماى دينى درولايت هلمند امتحان اخذ گرديد

روند اين امتحان روزشنبه درمحوطه دارالمعلمين عالى شهرلشكرگاه طى يك سلسله مراسم كه درآن محمد گلاب منگل والى هلمند ومسؤلين معارف اشتراك كرده بودند آغازگرديد.

درمراسم محمد گلاب منگل والى هلمند حين سخنرانى خود گفت كه درين امتحان بيش ازهفت صد تن علماى دينى اشتراك كرده است واين گام بخاطربرداشته شده است تا همزمان با علوم عصرى علوم دينى نيزتقويت يابد.

به گفته وى كسانيكه درين امتحان كاميابى حاصل مينمايد زمينه براى تحصيلات عالى فراهم ميشود وهمچنان آنها ميتواند درمكاتب دربخش مضامين دينى بحيث معلمين رسمى نيزايفاى وظيفه نمايد.

والى هلمند گفت براى اين علماى دينى كه درامتحان كامياب ميشوند براى شان شهادت نامه  خاص صنوف دوازده داده ميشود تا به كمك آنها به تحصيلات عالى راه پيدا كند وازسوى ديگرازاين اسناد ميتواند درديگراموررسمى كه داشتن اسناد لازمى باشد استفاده نمايد.

وى اين امتحان براى كسانيكه دربخشهاى دينى تحصيلات نموده واسناد ندارد يك دست آورد خوب دانست وگفت كه درين امتحان به سطح ولايت هلمند ازمركزو ولسوالى ها علماى دينى اشتراك نموده است.