درانفجارماين هفت تن هموطنان بيگناه ما درولايت هلمند شهيد شدند

درانفجارماين هفت تن هموطنان بيگناه ما درولايت هلمند شهيد شدند

اين انفجارماين روزسه شنبه گذشته درمنطقه خواجين شاپشته ولسوالى واشيرولايت هلمند بالاى يك موترسراچه مربوط مردم ملكى رخ داده است كه درنتيجه آن چهارفرد ملكى كه سه تن جوان ويك پسرهشت ساله ميباشد شهيد شدند.

اين ماين ازسوى مخالفان مسلح دولت جابجا شده بود كه بالاى آن مردم ملكى وبى دفاع شكارنمود.

ازسوى ديگردرولسوالى نادعلى اين ولايت دردشت منطقه ۳۱غربى يك ماين جاسازى شده ازسوى تروريستان بالاى موترمردم ملكى انفجارنموه ده كه درنتيجه آن دوطفل ويك زن شهيد شده اند.

مقام ولايت هلمند اين عمل تروريستان شديد تقبيح مينمايد وبه وقوع اين رويداد اظهاتاسف ميكند،با فاميل هاى شهدا درين غم خودرا شريك ميداند،براى شان مراتب تسليت تقديم ميدارد وبراى شهدا ازبارگاه ايزد متعال جنت فردوس استدعا مينمايد.