ازمركزآموزشى پوليس درولايت هلمند ۱۹۰تن پوليس فارغ گرديد

ازمركزآموزشى پوليس درولايت هلمند ۱۹۰تن پوليس فارغ گرديد

اين پوليس روزچهارشنبه طى يك سلسله مراسم كه به اشتراك محمد گلاب منگل والى هلمند،پاسوال عصمت الله دولت زى قوماندان زون ساحوى ۷۰۷پوليس واعضاى شوراى ولايتى دايرشده بود فارغ گرديد.

درين مراسم محمد گلاب منگل والى هلمند حين سخنرانى خود گفت كه با فارغ شدن اين پوليس صفوف آنها ديگرهم تقويت خواهد بخشيد كه نه تنها درولايت هلمند درتامين امنيت بهترايفاى وظيفه خواهند كرد بلكه درولايت نيمروزنيزدرين راستا فعاليت خواهد كرد.

به گفته وى كه درين مركزفعلاجمعا حدود۵۲۰تن افسران پوليس وسربازان تحت آموزش ميباشد كه به ۱۹۰تن سربازدرجريان هشت هفته گذشته ازسوى استادان داخلى وخارجى آموزش هاى مسلكى داده اشده است كه امروزبراى ايشا اسناد فراغت داده ميشود.

بعد پاسوال عصمت الله دولت زى قوماندان زون ساحوى ۷۰۷پوليس درهلمند گفت كه درين مركزنه تنها براى پوليس آموزش هاى عمومى داده ميشود بلكه بعضى آموزش هاى خصوصى نيزداده ميشود كه فعلا ده ها تن زيرآموزش ميباشد.

وى ازپوليس خواست كه ازآموزشهاى خويش درحين وظيفه بصورت عملى كاربگيرد ونخست برخود قانون عملى نمايد بعد به مردم.

قابل ياد آوريست كه ازمركزياد شده اين ۳۴ دوره فراغت پوليس ميباشد كه درجريان دوسال بيش از۴۳۰۰تن افسران اوسربازان آموزشها داده شده است.