درنتيجه يك حمله انتحارى درولسوالى كجكى ولايت هلمند ۱۰فرد ملكى وسه تن پوليس به شهادت رسيدند

درنتيجه يك حمله انتحارى درولسوالى كجكى ولايت هلمند ۱۰فرد ملكى وسه تن پوليس به شهادت رسيدند

اين حمله انتحارى حوالى سه بجه بعد ازظهردربازارنواين ولسوالى ازسوى يك تن تروريست كه سواربريك موترسيكل بود حمله انتحارى صورت گرفته كه درنتيجه آن ۱۰تن هموطنان بيگناه ما وسه تن پوليس شهيد،دوپوليس و۲۰ افراد ملكى زخم برداشته است.

ازسوى ديگربه همين روزحوالى ساعت پنج بجه بعد ازظهرماين كه دركنارخانه مديرامنيت ملى ولسوالى نادعلى جابجا شده بود بالاى ريمود كنترول انفجارداده شده است كه درنتيجه آن ولى محمد مديرامنيت ملى اين ولسوالى، گل آغا عضوشوراى اجتماعى اين ولسوالى ودوتن ديگرشهيد ويك تن زخم برداشته است.

مقام ولايت هلمند اين هردورويداد كه ازسوى تروريستان غرض رسيدن به اهداف شوم خويش انجام شده است شديدا تقبيح مينمايد با خانواده هاى شهدا درين غم خودرا شريك ميداند،براى بازمانده گان واقارب شان مراتب تسليت تقديم ميدارد وبراى شهدا ازبارگاه ايزد متعال بهشت برين استدعا مينمايد وبراى زخمى ها ازدربارخداوند شفاى عاجل استد عا مى نمايد.