درانفجارماين درولايت هلمند سه تن هموطنان بيگناه ما شهيد شدند

درانفجارماين درولايت هلمند سه تن هموطنان بيگناه ما شهيد شدند

اين ماين ريمود كنترول كه ازسوى تروريستان جابجاشده بود روزشنبه حوالى ساعت ده بجه قبل ازظهردرنزديكى شهرلشكرګاه درمنطقه لشكرى بازاربالاى موترمازدا كه مواد ساختمانى به منطقه مذكورحمل ميكرد انفجارنموده كه درنتيجه آن سه تن هموطنان بيگناه ما كه روزمزدورى ميكرد ودرهمين موتربود شهيد وسه تن ديگرزخم برداشته است.

زخمى هاى اين رويداد غم انگيزبه اسرع وقت به شفاخانه انتقال داده شده است.

ازسوى ديگردرهمين روزيك موترسيكل كه ازسوى دشمنان صلح وثبات درآن ۱۲كيلوگرام مواد انفجارى جابجا ودرنزديكى مديريت ترافيك درشهرلشكرگاه غرض ازبين بردن مردم بيگناه ايستاد كرده بود ازسوى پوليس حوالى ده بجه قبل ازظهركشف ومواد انفجارى اش خنثى گرديد.

درين محل بيروبارمردم ملكى زياد ميباشد واكثرمردم به مديريت ترافيك مراجعه مينمايد وتروريستان ميخواست كه به اين عمل قبيح خود يك تعداد خانواده هاى مردم متدين ما به كام غم كشاند كه خوشبختانه به اين هدف شوم خويش نرسيد.

با ارتباط به اين موترسيكل كسى بازداشت نه شده اما تحقيقات درزمينه جريان دارد.