دريك حمله انتحارى تروريستى درولايت هلمند يك تعدادهموطنان بيگناه ما كشته وزخمى گرديده است

به وسيله موتربم نوع سراچه اين حمله انتحارى وضد بشر ى روزسه شنبه حوالى ساعت ۱۲ بجه ظهردرمنطقه كارته لگان شهرلشكرگاه كه ميخواست نيروهاى بحرى امريكايى را هدف قراردهد بوقوع پيوست كه درنتيجه آن چهارتن افراد ملكى كه يك خانم ويك طفل نيزشامل آن ميباشد شهيد و۱۵ تن ديگرزخمى گرديده است.

۱۱ تن زخمى هاى اين رويداد بصورت عاجل به شفاخانه متقل گرديده است وچهارتن ديگرازاثرزخم هاى سطحى ازساحه رويداد به خانه هاى شان رخصت گرديده است.

مقام ولايت هلمند اين عمل دشمنان مردم،وطن ودين را شديدا تقبيح مينمايد با آسيب ديده گان اين رويداد درين غم خودرا شريك ميداند براى شهيدا جنت فردوس وزخمى هاى شفاى عاجل استدعا مينمايد.

با اين رويداد يك بارديگرتروريستان نشان داد كه آنها با مردم ملكى دشمنى دارد ودرمناطق چنين حملات انجام ميدهد كه ازدحام مردم ملكى درآنجا زياد باشد كه به اين ترتيب ميخواهد باداران مزدورخويش خوشال بسازند.